Handreiking Arbeidsveiligheid SER Arboplatform

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft Marcel Balm benaderd voor een offerte voor het schrijven van een Handreiking Arbeidsveiligheid. Te publiceren op het SER arboplatform. Om een zo goed mogelijke aanbieding te kunnen doen, heeft Marcel een team van experts samengesteld. Met een positief resultaat. De opdracht is ons gegund. Naast Marcel gaat het om de volgende experts:

  • Frank Guldenmund – specialist implementatie veiligheidseisen en toepassing academische kennis. Frank is werkzaam bij de sectie Veiligheidskunde en het Centrum voor Veiligheid in de Zorg van de TU Delft en bestuurslid bij de NVVK.
  • Jos Bus – specialist arbocommunicatie. Jos heeft met zijn communicatiebureau Arboriginals en zijn adviesbureau Safety Safari ruime ervaring in het bevorderen van veilig, gezond en prettig werken.
  • Yvonne Heerkens – specialist duurzame arbeidsparticipatie en paramedische beroepen. Yvonne is Lector Arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de eindredacteur van het Handboek arbeid & gezondheid (Heerkens et al., derde, herziene druk 2019).
  • Koen Langenhuysen – specialist OR, VGW(M)-commissies en preventiemedewerker. Koen biedt training, advies en publicaties op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.
  • Piet Vessies – specialist HR-innovatie & arbeidsverhoudingen en netwerkadviseur arbeid & gezondheid bij het nationaal preventieprogramma Alles is Gezondheid.

De SER Handreiking Arbeidsveiligheid wordt begin november 2021 gepubliceerd. Het is een concrete aanpak voor betere veiligheidsprestaties.

Aan de slag met de Handreiking Arbeidsveiligheid?

Uiteraard gaat Marcel Balm graag met u in gesprek over praktische toepassing van de handreiking – en dus de concrete aanpak – in uw eigen organisatie.

Belangstelling? Stuur een mail naar marcel@balm-academie.nl. Dan neemt Marcel contact met u op.

Project Zelf organisatie Zoetwarenindustrie | VBZ-Vignet Arbeidsveiligheid

Trots is Marcel Balm op het VBZ-Vignet Arbeidsveiligheid. Bij de totstandkoming was hij nauw betrokken. Vanuit het ‘Arboconvenant Koek en Snoep’ zijn vanaf 1999 veel arbo-tools ontwikkeld. De meeste tools zijn beschikbaar via www.zoetwaren.nl. Later is ook de Arbocatalogus samengesteld. In 2012 heeft VBZ (Vereniging Bakkerij- en Zoetwarenindustrie) geconstateerd dat relatief weinig bedrijven (VBZ-leden) van de tools gebruik maakten. Om bedrijven te stimuleren met de instrumenten aan de slag te gaan, heeft Marcel samen met VBZ en toenmalige collega”s de VBZ-Vignet-systematiek ontwikkeld.

In eerste instantie zijn vier bedrijven in de branche richting het Vignet begeleid. Tegelijkertijd is het Handboek Vignet samengesteld en is een onafhankelijke auditor gevonden. In 2014 hebben de eerste drie VBZ-leden het Vignet in ontvangst genomen.

Verdere uitrol van het Vignet is gerealiseerd binnen het landelijke Project Zelfregulering van het Ministerie van SZW. In oktober 2016 hebben zeven VBZ-leden het Vignet ontvangen en twee bedrijven hebben voldaan aan de eisen van de controle-audit. Op dat moment hadden dus negen VBZ-leden het Vignet. In het SZW-VBZ-project zijn 23 VBZ-leden (ondernemingen) bevraagd op ‘de drijfveren van de ondernemer’. Deze interviews hebben inzicht gegeven in de visie van de ondernemers op Arbeidsveiligheid.

Vanuit het SZW-VBZ-project heeft VBZ geconcludeerd dat het Vignet bedrijven stimuleert met de branchespecifieke tools aan de slag te gaan. De bedrijven hebben de Vignet-systematiek ervaren praktisch en overzichtelijk. Het biedt een projectmatige aanpak en is in te zetten als communicatiemiddel. De bedrijven hebben het project ervaren als een inspirerend initiatief dat heeft bijgedragen aan de saamhorigheid in de branche.

NVVK

Marcel Balm is lid van de NVVK (Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde).

Opdrachtgevers

ANWB, Delicia, IKEA, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten